Новини

Годишна среща на служителите по нередности от администрацията на Република България, управляващи средства от ЕСИФ

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 12 – 14 октомври 2020 г. в гр. Хисаря, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, с цел обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности. Срещата се финансира в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г.

Доклад за дейността на ОЛАФ през 2019 г.

ОЛАФ през 2019 г.: разследвания спират трансгранични измами в различни сектори

На 10 септември т.г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) публикува годишния доклад за работата си през 2019 г., през която се отбелязват 20 години от нейното създаване.

Междуведомствена работна среща в дирекция АФКОС - МВР

На 20 юли 2020 г. в дирекция АФКОС-МВР беше проведена междуведомствена среща с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Център за развитие на човешките ресурси.

Споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и КПКОНПИ

Съветът АФКОС и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество сключиха споразумение за сътрудничество. Споразумението е подписано на 24 март 2020 г. от министъра на вътрешните работи Младен Маринов и от председателя на Комисията Сотир Цацаров.

Споразумението има рамков характер и предвижда възможност за развиване на сътрудничеството, участие в мероприятия от взаимен интерес, изпращане на сигнали между компетентните органи, участие в работни срещи и провеждане на обучения.

Приет е Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020

С Решение № 78 от 5 февруари 2020 г. Правителството прие плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020.

Планът е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и с Прокуратурата на Република България, и е одобрен на 4 декември 2019 г. на второто редовно заседание на Съвета.

"Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020“, гр. Поморие, 29-31 януари 2020 г.

Служител на дирекция АФКОС участва в семинар на тема „Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020“. Събитието беше проведено в гр. Поморие, в периода 29-31 януари 2020 г.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Нередности и измами при управлението на ЕСИФ. Практически данни“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ в периода 10 – 12 декември 2019 г. в гр. Хисаря беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Нередности и измами при управлението на ЕСИФ. Практически данни“.

Проведе се второто редовно заседание за 2019 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 4 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер.

Служители от дирекция АФКОС бяха лектори на международна конференция, организирана в гр. София по програма „Херкулес“

Трима служители на дирекция АФКОС участваха като лектори в международна конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, организирана в изпълнение на проект на Национална агенция по приходите (НАП), финансиран по програмата за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз - „Херкулес III”.