Правителството на Република България прие Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година

С Решение № 833 от 12 ноември 2020 г. Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година.

Гражданите на Република България през програмния период 2014-2020 г. показаха своя стремеж за прозрачно и ефикасно разходване на всички отпуснати средства от бюджета на Европейския съюз и бюджета на Република България, чрез засилване на борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност. В тази насока основната цел на Националната стратегия е през новия програмен период 2021 - 2027 г. да бъдат надградени и продължени усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.

Проектът на Национална стратегия очертава целите и действията на компетентните национални власти в Република България в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г., като същият е съобразен с предприетите нови инициативи за защита финансовите интереси на ЕС на европейско ниво - Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (PIF Директива), Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (Регламент за Европейска прокуратура) и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

При изготвянето на стратегията са отчетени Одитна препоръка № 1 от препоръките на Европейската сметна палата от Специален доклад № 6/2019 г, както и Препоръка № 2 от Доклада по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз за защита на финансовите интереси на Европейския съюз от 2018 г., като е съобразена и с Насоките на Европейската комисия за националните стратегии за борба с измамите във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Практическите стъпки на Европейската комисия за изготвяне на национална стратегия за борба с измамите, както и с Насоките на Европейската комисия относно националните стратегии за борба с измамите.