Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС)

Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) е специализирана структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

В изпълнение на посочените дейности дирекция АФКОС:

 • подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на държавната политика по защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
 • е национална контактна точка с ОЛАФ и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите-членки и в други държави;
 • осъществява обмена на информация с ОЛАФ, включително от оперативен характер, в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз;
 • е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията;
 • осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания на територията на Република България съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета;
 • създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и извършва анализ, оценка и проверки по тях;
 • извършва административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
 • отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление;
 • осигурява, наблюдава, контролира и координира докладването на нередности от националните институции към Европейската комисия;
 • организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
 • контролира процедурите по администриране на нередности и извършва проверки за спазване изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ДВ, бр. 97 от 2009 г.);
 • осъществява информационна и аналитична дейност в областта на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.