Политики

Стратегия на Комисията за борба с измамите

Комисията засилва борбата срещу измамите с еврофондове

Над 280 милиона евро е размерът на предполагаемите измами с европейски средства през 2009 г., сочат доклади на държавите-членки. Въпреки че тази сума представлява по-малко от 0,2% от общия бюджет на ЕС, Комисията е решена да предприеме още по-строги стъпки в борбата с измамите. Във връзка с това и с цел да актуализира и модернизира политиката за борба с измамите, тя прие днес своята нова стратегия в тази област.

Съвместни митнически операции

Митническите власти в държавите-членки на Европейския съюз, както и някои държави извън Съюза, в тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), провеждат съвместни митнически операции на европейско ниво. Тези операции са координирани и насочени към борбата с контрабандата на чувствителни стоки и измами в определени рискови области и/или определени търговски пътища.

При провеждане на съвместни координирани действия, ОЛАФ предоставя необходимата помощ на съответната държава посредством:

Европейска прокуратура

Предложение за Регламент относно създаване на Европейска прокуратура

На 17 юли 2013 г. Комисията предложи Регламент за създаване на Европейска прокуратура. Предложението се основава на чл. 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който дава право на Съвета на Европейския съюз да създаде такава служба с цел борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.