Новини

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОЛАФ ПРЕЗ 2021 г.

ОЛАФ през 2021 г.: Разкриване и предотвратяване на измами

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) препоръча възстановяването на повече от половин милиард евро в бюджета на ЕС. Чрез откриване и разследване на все по-изобретателни измамници и чрез усилията си за предотвратяване на измамите с многомилиардния механизъм на ЕС за възстановяване и устойчивост, ОЛАФ продължи да защитава бюджета на ЕС, въпреки непрекъснатите предизвикателства, свързани с пандемията.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 19 април 2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2022 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 14 – 16 декември 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“.

Работна среща на служителите по нередности, управляващи средства и/или докладващи нередности по ЕСИФ, гр. Велинград, 28 – 30 септември 2021 г.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 28 – 30 септември 2021 г. в гр. Велинград, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ. Основните теми на работната среща бяха обсъждането на проблемите и обмяната на опит по администрирането на нередности.

Кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 20 – 22 юли 2021 г. в гр. Стара Загора беше проведена кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 01 – 03 юни 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и Сметната палата на Република България

Съветът АФКОС и Сметната палата на Република България сключиха споразумение за сътрудничество в областта на противодействието на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Споразумението е подписано от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски и от председателя на Сметната палата Цветан Цветков.

Годишна среща на служителите по нередности от администрацията на Република България, управляващи средства от ЕСИФ

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 12 – 14 октомври 2020 г. в гр. Хисаря, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, с цел обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности. Срещата се финансира в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г.