Новини

Проведе се второто редовно заседание за 2022 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 15 декември 2022 г. от 10:00 ч. в Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Учебно посещение на делегация от Република Косово в България

По покана на заместник-министъра на вътрешните работи Венцислав Катинов в периода 26 - 30 септември 2022 г. делегация от правителството на Република Косово проведе учебно посещение в София. Основната цел на посещението е изграждане на административния капацитет на службата АФКОС в Косово с оглед осигуряване на ефективна защита на финансовите интереси на ЕС при разходване на средства, предоставени от бюджета на Съюза.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОЛАФ ПРЕЗ 2021 г.

ОЛАФ през 2021 г.: Разкриване и предотвратяване на измами

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) препоръча възстановяването на повече от половин милиард евро в бюджета на ЕС. Чрез откриване и разследване на все по-изобретателни измамници и чрез усилията си за предотвратяване на измамите с многомилиардния механизъм на ЕС за възстановяване и устойчивост, ОЛАФ продължи да защитава бюджета на ЕС, въпреки непрекъснатите предизвикателства, свързани с пандемията.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 19 април 2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2022 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 14 – 16 декември 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“.

Работна среща на служителите по нередности, управляващи средства и/или докладващи нередности по ЕСИФ, гр. Велинград, 28 – 30 септември 2021 г.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 28 – 30 септември 2021 г. в гр. Велинград, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ. Основните теми на работната среща бяха обсъждането на проблемите и обмяната на опит по администрирането на нередности.

Кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 20 – 22 юли 2021 г. в гр. Стара Загора беше проведена кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 01 – 03 юни 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и Сметната палата на Република България

Съветът АФКОС и Сметната палата на Република България сключиха споразумение за сътрудничество в областта на противодействието на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Споразумението е подписано от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски и от председателя на Сметната палата Цветан Цветков.