Новини

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”. Основната цел на програмата е да подпомогне финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Финансовата подкрепа по проектните предложения е до 80% от допустимите разходи. Бенефициерът следва да осигури останалите 20%, чрез собствено финансиране. Приблизителната стойност на бюджета за 2014 г. по трите покани за набиране на проектни предложения възлиза на 8,9 млн. евро.

Дирекция АФКОС – МВР беше домакин на посещение на делегация от АФКОС – Република Хърватия, София 26 – 30 май 2014 г.

В периода 26 – 30 май 2014 г. делегация на АФКОС – Република Хърватия бе на посещение в София, финансирано по Инструмента на Европейската комисия за Техническа помощ и обмен на информация (TAIEX). Основната цел на посещението беше повишаване и укрепване на административния капацитет на Службата. Домакин беше дирекция АФКОС – МВР.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва

В периода от 8 до 13 юни 2014 г. служители на дирекция АФКОС – МВР бяха на учебно посещение в град Вилнюс, Литва. Посещението беше осъществено в изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

На 29 април 2014 г., в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена пресконференция в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“

Във връзка с реализацията на дейност 5 „Осигуряване на информираност и публичност по проекта“, поддейност 5.2 „Провеждане на информационно събитие по проекта“ на 29 април т.г. в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена информационна конференция по проекта. Основната цел на информационното събитие беше да се запознаят неправителствените организации, ръководствата на отделни звена от администрацията, пряко свързани с работата по СКФ на ЕС и ресорните журналисти от национално представени медии, относно изпълнението на проекта.

Доклад на Европейската служба за борба с измамите за 2013 г.

Във връзка с публикувания доклад на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ ) за 2013 г. генералният директор Джовани Кеслер е дал пресконференция на 29 април т.г.

На въпрос, зададен от български медии, г-н Кеслер е дал следната информация:

Във връзка с евентуални случаи на измама при използване на средствата от ЕС през 2013 г. Европейската служба за борба с измамите е издала 27 препоръки за съдебни действия, които следва да бъдат предприети от България. Повдигнати са обвинения в 10 случая, а осем случая са отпаднали.

Програмата Херкулес III: нови европейски средства за борба с измамите

Новата програма Херкулес III влезе в сила на 21 март 2014 г. Бюджетът на програмата е в размер на 104,9 млн. евро, чрез които държавите-членки ще бъдат подкрепени в действията им в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности. С цел борба с контрабандата и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, програмата ще подпомага финансирането на конкретни проекти за закупуване на рентгенови скенери и други видове техническо оборудване за националните компетентни власти.

 

Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Те са достъпни в папките на всяка от новите оперативни програми в секцията,обособена за Новия програмен период с наименование "2014-2020":http://eufunds.bg/bg/page/32.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени при одитите на операциите през 2013 г.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г. Резултатите се отнасят до проверките по седемте Оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.