Новини

В периода 24 – 26 септември 2014 г. МВР беше домакин на годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС

В периода 24 – 26 септември т.г. в София се проведе годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС (съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета).

Тази година Европейската служба за борба с измамите избра България за домакин на събитието. Годишният семинар е важен форум и отлична възможност за провеждане на дискусии, обмяна на опит и укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с чуждите партньорски служби.

Публикуван е докладът за 2013 г. на Комисията относно защитата на финансовите интереси: постигнат e значителен напредък, но държавите-членки трябва да положат повече усилия

Съгласно годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси държавите-членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства.

ОЛАФ публикува два рекламни видео клипа

Единият е насочен към широката общественост и представя работата на Европейската служба за борба с измамите, а другият е по-дълъг документален филм, който показва истински случай на измама и е насочен към по-специализирана публика.

Филмите са достъпни на адрес http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/multimedia-library/videos/index_2014_en.htm

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”. Основната цел на програмата е да подпомогне финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Финансовата подкрепа по проектните предложения е до 80% от допустимите разходи. Бенефициерът следва да осигури останалите 20%, чрез собствено финансиране. Приблизителната стойност на бюджета за 2014 г. по трите покани за набиране на проектни предложения възлиза на 8,9 млн. евро.

Дирекция АФКОС – МВР беше домакин на посещение на делегация от АФКОС – Република Хърватия, София 26 – 30 май 2014 г.

В периода 26 – 30 май 2014 г. делегация на АФКОС – Република Хърватия бе на посещение в София, финансирано по Инструмента на Европейската комисия за Техническа помощ и обмен на информация (TAIEX). Основната цел на посещението беше повишаване и укрепване на административния капацитет на Службата. Домакин беше дирекция АФКОС – МВР.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва

В периода от 8 до 13 юни 2014 г. служители на дирекция АФКОС – МВР бяха на учебно посещение в град Вилнюс, Литва. Посещението беше осъществено в изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

На 29 април 2014 г., в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена пресконференция в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“

Във връзка с реализацията на дейност 5 „Осигуряване на информираност и публичност по проекта“, поддейност 5.2 „Провеждане на информационно събитие по проекта“ на 29 април т.г. в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена информационна конференция по проекта. Основната цел на информационното събитие беше да се запознаят неправителствените организации, ръководствата на отделни звена от администрацията, пряко свързани с работата по СКФ на ЕС и ресорните журналисти от национално представени медии, относно изпълнението на проекта.

Доклад на Европейската служба за борба с измамите за 2013 г.

Във връзка с публикувания доклад на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ ) за 2013 г. генералният директор Джовани Кеслер е дал пресконференция на 29 април т.г.

На въпрос, зададен от български медии, г-н Кеслер е дал следната информация:

Във връзка с евентуални случаи на измама при използване на средствата от ЕС през 2013 г. Европейската служба за борба с измамите е издала 27 препоръки за съдебни действия, които следва да бъдат предприети от България. Повдигнати са обвинения в 10 случая, а осем случая са отпаднали.