Новини

Джовани Кеслер: Дирекция АФКОС трябва да има законова възможност самостоятелно да извършва административни разследвания

Препоръката генералният директор на ОЛАФ даде по време на срещата си с вътрешния министър Цветан Цветанов. От българска страна участва и директора на дирекция АФКОС, г-жа Соня Клисарска.

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — годишен доклад за 2010 г.”

Член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз налага на Европейската комисия и на държавите-членки задължението за защита на финансовите интереси на ЕС и за водене на борба с измамите в областите на споделена отговорност между Европейския съюз и държавите-членки. Съгласно член 325, параграф 5 Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, внася ежегодно в Европейския парламент и в Съвета доклад относно приетите мерки за прилагането на този член.

Правителството одобри доклад за дейността на Съвета за периода 2011-2013 г.

Правителството одобри доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2010 г. и Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011 - 2013 г.

Министерски съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2010 г., Отчет на План за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2010 г., Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011 - 2013 г.

Професионален празник на служителите на Министерство на вътрешните работи и 132-та годишнина от създаването на МВР

По случай професионалния празник на служителите на Министерство на вътрешните работи - 5-ти юли и 132-та годишнина от създаването на МВР, както и за показани високи резултати в служебната дейност, бяха отличени 19 служители на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” – МВР.

Директорът на ОЛАФ даде висока оценка на видимата решимост на българското правителство да доведе до успешен край започнатите разследвания в областта на борбата с измамите

Официалната среща на министър Цветан Цветанов и Джовани Кеслер се състоя днес в Брюксел. В процес на съгласуване е проект на ново оперативно споразумение за сътрудничество, което ще утвърди практическия модел в работните взаимоотношения между дирекция АФКОС – МВР и ОЛАФ.

В процес на изготвяне и съгласуване е двустранно споразумение за сътрудничество между МВР и ОЛАФ

Българският вътрешен министър разговаря с директора на дирекция "Разследвания и операции" на ОЛАФ г-н Иън Уолтън. Европейската служба за борба с измамите дадоха много висока оценка на сътрудничеството с България.

Тиери Кретиен: Наблюдава се значително повишаване на капацитета на АФКОС

Висока оценка за напредъка на България по отношение пресичането на измамите с европейски средства даде в писмо до министър-председателя Бойко Борисов, един от ръководителите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

В Брюксел беше представен Годишният Доклад за оперативната дейност на Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ за 2009 година

220 са случаите, по които Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/  е работила през 2009 година.

„Да посрещнем предизвикателствата на успеха” – това е мотото на ОЛАФ за следващата година.

Ежегодно ОЛАФ публикува свой  доклад за оперативната си дейност през изтеклата година, отделно от Европейската  комисия. В Доклада на ЕК  за защита финансовите интереси на общността,  за разлика от този на ОЛАФ,   освен информация  за открити нередности и измами, се съдържат и статистически данни, за които Европейската комисия е информирана от отделните държави-членки на съюза.

Проучвателна мисия по Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент

В 2010 г., в рамките на дейност 1, Компонент 1 от туининг лайт проекта, се проведе проучвателна мисия на експертите от страната-партньор по проекта.

На база подробен анализ на съществуващите законови основи и институционални механизми, свързани с превенция и противодействие на нарушенията, отнасящи се до финансовите интереси на Европейките общности, ще бъде изготвена адаптирана и ревизирана Стратегия за борба с измамите. Освен това, ще бъдат дадени и препоръки за подобряване на съществуващия в България модел на АФКОС.

Работно посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А "Разследвания и операции I" в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

В периода 22 – 24 февруари 2010 г., по покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цвеатнов, в София беше проведено посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А „Разследвания и операции І” в Европейската служба за борба с измамите.