Новини

Маргарете Хофман, директор на дирекция „Политика“ към Европейската служба за борба с измамите: Европейската служба за борба с измамите е удовлетворена от активното сътрудничество с дирекция АФКОС – МВР

Директорът на дирекция „Политика“ в ОЛАФ участва в Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която се проведе на 29 май т.г. в София. В своето изказване тя заяви следното:

„На национално ниво в 28-те държави-членки от Европейския съюз работят службите АФКОС. Тяхната координационна роля е от ключово значение.

Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“

На 29 май т.г. в София се проведе Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“.

Камарата на строителите в България дискутира кохезионната политика за периода 2014 – 2020 г. с националните и европейските институции.

Конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“ събра висши представители на държавната власт у нас, на Европейския парламент, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Прието е Решение на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2015 г. на програма „ХЕРКУЛЕС III“

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за решението на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2015 г. на програма „ХЕРКУЛЕС III“.

С Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО се създаде многогодишна програма за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Приета е Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правителството прие Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Документът е с период на действие до 2020 г. Целта е до тогава България да стане страна с висока степен за защита на финансовите интереси на ЕС при спазване на принципите на етика, прозрачност, предотвратяване на нередности и измами, ефективно разследване, санкции, ефективно сътрудничество.

Kонференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия

В периода 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия се проведе конференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, организирано от отдели В.3 и В.4, дирекция В Разследвания ІІ на ОЛАФ. Целта на конференцията беше да се осъществи практическа обмяна на информация от оперативен характер между експерти, да се идентифицират основните предизвикателства в борбата с измамите при Структурните фондове, да се споделят добри практики и да се подобри сътрудничеството между държавите-членки и между тях и институциите в ЕС.

Kампания „Turn back crime“ (Да спрем престъпността)

През 2014 г. се навършват 100 години от зараждането на идеята за международно полицейско сътрудничество и в частност от създаването на Международната организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ.

По инициатива на Генералния секретариат на ИНТЕРПОЛ във връзка с годишнината от създаването на организацията, на 5 юни 2014 г. стартира кампания „Turn back crime“ (Да спрем престъпността).

Генералният директор на Европейската служба за борба с измамите - Джовани Кеслер е в България по повод 14-та годишна професионална конференция на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с кору

На 18 ноември 2014 г. министърът на вътрешните работи, г-н Веселин Вучков, се срещна с генералния директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По време на брифинг в Министерството на вътрешните работи Джовани Кеслер заяви, че установеното сътрудничество между България и ОЛАФ е послание за поети ангажименти на правителството в постигането на конкретни резултати в борбата с измамите.

Отличното сътрудничество между България и ОЛАФ ще продължи, заяви министър Веселин Вучков след проведената среща с генералния директор на ОЛАФ.

В периода 24 – 26 септември 2014 г. МВР беше домакин на годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС

В периода 24 – 26 септември т.г. в София се проведе годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС (съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета).

Тази година Европейската служба за борба с измамите избра България за домакин на събитието. Годишният семинар е важен форум и отлична възможност за провеждане на дискусии, обмяна на опит и укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с чуждите партньорски служби.

Публикуван е докладът за 2013 г. на Комисията относно защитата на финансовите интереси: постигнат e значителен напредък, но държавите-членки трябва да положат повече усилия

Съгласно годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси държавите-членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства.

ОЛАФ публикува два рекламни видео клипа

Единият е насочен към широката общественост и представя работата на Европейската служба за борба с измамите, а другият е по-дълъг документален филм, който показва истински случай на измама и е насочен към по-специализирана публика.

Филмите са достъпни на адрес http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/multimedia-library/videos/index_2014_en.htm