Новини

Операция „Cocoon“

В качеството си на национална контактна точка с ОЛАФ, Дирекция АФКОС - МВР беше уведомена на 19.02.2016 г. от Европейската служба за борба с измамите за финализирането на операция „Cocoon“. Разследването, свързано с 22 научноизследователски и иновационни проекти за повече от 53 милиона евро, е провеждано в продължение на 10 години в различни страни от Европейския съюз.

Европейската комисия ще публикува обявление за набиране на предложения по програма „Херкулес III”

В качеството си на национална контактна точка с ОЛАФ, Дирекция АФКОС беше уведомена за решението на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2016 г. на програма „ЕРКЮЛ III“.

Годишна конференция на „Работна група по цигарите”, 12-15.10.2015 г. в гр. Братислава, Словакия

В гр. Братислава, в периода от 12 до 15 октомври т.г., Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) организира ХХ-та Годишна конференция на „Работна група по цигарите”. По време на конференцията бяха обсъдени основните проблеми на европейско и национално ниво в областта на борбата с контрабандата и нелегалното производство и разпространение на цигари и цигарени изделия. От българска страна в конференцията взеха участие представители на дирекция АФКОС – МВР, на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Агенция „Митници“ и на ГДБОП.

Доклад на ЕК по чл. 325 от Договора за функциониране на ЕС за 2014 г.

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, е уведомена за приемането и публикуването на Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета за защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите – 2014.

ОЛАФ публикува покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2015 г.

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за публикуването на три покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2015 г.

Програмата е създадена с цел насърчаване на борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза и се управлява директно от Европейската комисия, чрез изпълнение на Годишни работни програми, като средствата се разпределят чрез обявяване на покани за набиране на проектни предложения.

ОЛАФ през 2014 г.: значителна дейност по разследване, водеща до осезаеми резултати за данъкоплатците в ЕС

През 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) постигна отлични резултати в борбата с измамите в Европа. OLAF приключи голям брой разследвания, като същевременно продължи да намалява общата им продължителност. Службата публикува рекорден брой препоръки за последните повече от пет години. Службата препоръча възстановяване в размер на 901 милиона евро, които следва постепенно да бъдат върнати в бюджета на ЕС, и които ще спомогнат за финансирането на други проекти.

ОЛАФ и Китай подписаха споразумение за укрепване на сътрудничеството при митническите разследвания

На 29 юни 2015 г. ОЛАФ и Генералната митническа администрация на Китай подписаха Споразумение за стратегическо административно сътрудничество. Спогодбата ще улесни сътрудничеството на ОЛАФ с Китай при провеждане на митнически разследвания. Документът е придружен от план за действие, който предвижда конкретни мерки при разследване на мрежи за измами, както и обмяна на опит и най-добри практики.

Предприемане на мерки на национално ниво от всички компетентни органи за намаляване на нарушенията в обществените поръчки

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ публикува актуални контролни листове и Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите през 2014 г. във връзка с необходимостта от предприемане на мерки на национално ниво от всички компетентни органи за намаляване на нарушенията в обществените поръчки и съответно на грешките с финансово влияние в разходите, финансирани от ЕС.

Приет е План за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството прие План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Основните дейности в него следват приоритетите на Стратегията – подобряване на превенцията, повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, на дейностите по разследване, възстановяване и санкции, укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави.