ОЛАФ публикува покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2015 г.

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за публикуването на три покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2015 г.

Програмата е създадена с цел насърчаване на борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза и се управлява директно от Европейската комисия, чрез изпълнение на Годишни работни програми, като средствата се разпределят чрез обявяване на покани за набиране на проектни предложения.

В настоящото съобщение от ОЛАФ се посочва, че са обявени три покани за представяне на предложения за финансиране на проекти за:

А. Техническа помощ – с бюджет 8 050 000 евро и срок за представяне на предложенията - 15 септември 2015 г.

Дейностите, допустими за финансиране по тази покана са следните:

 • закупуване и поддръжка на технически средства за разследване, включително специализирано обучение за опериране с техническите средства;
 • закупуване и поддръжка на техника (скенери) и животни за извършване на проверки на контейнери, железопътни вагони и превозни средства на вътрешните и външни граници на ЕС с цел разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки;
 • закупуване, поддръжка и установяване на връзки между системите за разпознаване на регистрационните табели на превозните средства и на кодовете на контейнери;
 • заплащане на услуги в подкрепа капацитета на държавите-членки за съхранение и унищожение на конфискувани цигари и тютюн.

За въпроси и допълнителна информация: olaf-fmb-hercule-ta@ec.europa.eu.

 

Б. Правно обучение – с бюджет 500 000 евро и срок за представяне на предложенията – 22 септември 2015 г.

Дейностите, допустими за финансиране по тази покана са:

 • развитие на изследователската дейност, в т.ч. сравнително право;
 • подобряване сътрудничеството между практикуващите и научните работници (чрез конференции, семинари, работни срещи);
 • повишаване информираността на съдебните власти по защитата на финансовите интереси на ЕС, включително чрез публикации на научни знания в тази област.

За въпроси и информация: olaf-fmb-hercule-legal@ec.europa.eu.

 

В. Обучения и конференции – с бюджет 900 000 евро и срок за представяне на предложенията – 29 септември 2015 г.

Дейностите, допустими за финансиране по тази покана са:

 • обмяна на опит и добри практики между съответните власти в участващите държави, включително между специализираните правоприлагащи власти;
 • разпространение на знания за по-добро идентифициране на риска за целите на разследванията.

Горните цели могат да бъдат постигани чрез:

 • организация на конференции, семинари, колоквиуми, курсове, работни срещи, обмяна на добри практики (включително по оценка на риска);
 • обмяна на служители между националните и регионалните администрации в различни държави-членки (и по – специално между съседни държави-членки).

              За въпроси и информация: olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu.

 

Повече информация за кандидатстването по програма „ХЕРКУЛЕС III“ може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската служба за борба с измамите, която управлява програмата от името на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule-iii/index_en.htm