Обявление — назначаване на членове на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Европейският парламент, Съветът и Комисията дадоха начало на процедурата за назначаване на членовете на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (за информация относно Надзорния съвет на OLAF вж. http://europa.eu/supervisory-committee-olaf . Заинтересованите лица, които отговарят на професионалните и личностните критерии, изброени в приложението, могат да изразят своя интерес, като се обърнат към Комисията, която ще информира Европейския парламент и Съвета. Автобиографиите на заинтересованите лица следва да бъдат изпратени на Комисията с електронно писмо на следния адрес: interest-SC-OLAF@ec.europa.eu най-късно до 15 април 2016 г.

Впоследствие Европейският парламент, Съветът и Комисията ще назначат по общо съгласие петима членове на Надзорния съвет на OLAF и ще определят резервен списък, който ще включва най-малко седем лица. По принцип успешно представилите се кандидати ще бъдат назначени като членове на НС на OLAF или включени в резервния списък. След приключване на процедурата за подбор, но преди приемането на решението за назначаване, институциите ще се свържат с кандидатите във връзка с възможността за включване в резервния списък.За да се приведе в действие постепенното обновяване на състава на НС, предвидено в член 15, параграф 3 и член 21, параграф 2 от Регламент № 883/2013, мандатът на двама членове ще започне веднага след приключване на процедурата. Мандатът на останалите трима членове ще започне на 24 януари 2017 г.

Правно основание

Кандидатите могат да бъдат включени в основния списък или в резервния списък. В съответствие с член 15, параграфи 2—7 от Регламент № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите:

„2. Надзорният съвет се състои от пет независими членове, които са изпълнявали висши съдебни или разследващи функции или сравними функции, свързани с областта на дейност на Службата. Те се назначават по общо съгласие между Европейския парламент, Съвета и Комисията. В решението за назначаване на членовете на Надзорния съвет се включва също резервен списък на потенциални членове, които могат да заменят членове на Надзорния съвет за остатъка на мандата им в случай на оставка,смърт или постоянна недееспособност на един или повече от членовете.

3. Мандатът на членовете на Надзорния съвет е пет години и не може да бъде подновяван. Замяната става,като се редуват замяна на двама и замяна на трима членове, с цел запазване на експертния състав на Надзорния съвет.

4. При изтичане на мандата им членовете на Надзорния съвет остават на длъжност, докато бъдат заменени.

5. Ако член на Надзорния съвет престане да отговаря на условията, необходими за изпълнението на задълженията му, или за него е установено виновно извършване на сериозно нарушение, Европейският парламент, Съветът и Комисията могат по общо съгласие да го освободят от длъжност.

6. В съответствие с приложимите разпоредби на Комисията, на членовете на Надзорния съвет се изплащат дневни и им се възстановяват разходите, направени от тях при изпълнение на задълженията.

7. При изпълнение на задълженията си членовете на Надзорния съвет не търсят и не приемат указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции.“

Професионални и личностни критерии за назначаване на членове на Надзорния съвет на OLAF

Професионални критерии

  • Практически и управленски опит, включително, за предпочитане, значителен подходящ управленски опит, като (високопоставен) прокурор, съдия, адвокат или одитор/следовател, в идеалния случай специализиран в борбата с икономически престъпления (включително измами във вреда на ЕС) и международното сътрудничество или
  • Експертен и управленски опит във връзка с нередности и измами в областта на митниците и европейското/международното митническо сътрудничество; познания във връзка с бюджета и/или административен опит в управлението на средства на ЕС, или
  • Дългогодишен практически или академичен опит на високо равнище в областта на защитата на основните права в хода на разследвания; или
  • Дългогодишен практически или академичен опит на високо равнище в областта на наказателното и/или административното право по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС.

 Личностни критерии

  • Към момента на поемане на поста кандидатът не трябва да има политическа функция, било на национално или на европейско равнище;
  • Трябва да има достатъчни общи познания за институциите, политиките, нормативната уредба и методите на работа на ЕС;
  • Трябва да има съответните езикови умения на два официални езика на институциите на Европейския съюз, което е необходимо за изпълнението на задълженията (кандидатите следва да посочат също така нивото на владеене на други официални езици);
  • Трябва да е в състояние да отделя достатъчно време за изпълнение на своите задачи по ефикасен начин (1,5 дни на месец за срещи и необходимото време за подготовка);
  • Трябва да е независим от европейските органи и институции.
  • Не трябва да бъде действащ член на национална координационна служба за борба с измамите по смисъла на член 3, параграф 4 от Регламент № 883/2013.