Новини

Проведено обучение на тема "Използване на системата за оценка на риска АРАХНЕ"

На 12.09.2019 г. служители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ участваха във вътрешно обучение на тема „Използване на системата за оценка на риска AРАХНЕ”.

Приет е докладът за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2018 г.

На заседанието на 22 май 2019 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2018 година и Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.

Европейската комисия прие „Стратегия за борба с измамите: подобряване на мерките за защита на бюджета на ЕС 2019 г.“

На 29.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) прие нова Стратегия за борба с измамите 2019 г., целяща да усъвършенства съществуващата система за превенция, разкриване и санкциониране на измами, засягащи бюджета на Европейския съюз (ЕС).

Покана за кандидатстване с проектни предложения по програма Херкулес III през 2019 г.

В дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, е получено уведомление, че са публикувани три покани за подаване на проектни предложения по програма Херкулес III за 2019 г.

Проектните предложения следва да попадат в една от следните три области:

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 27 март 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2019 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Участие в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“ (CEPOL Western Balkan Financial Investigation Programme)

В началото на 2019 г. служител на дирекция АФКОС, в партньорство с двама служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, взе участие в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“ (CEPOL Western Balkan Financial Investigation Programme).
В рамките на тази програма бяха проведени две едноседмични обменни практики както следва:

Служител от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) участва в Обменна програма „Западни Балкани – контра тероризъм“ (CEPOL Western Balkan Counterterrorism)

В периода от 10.02.2019 г. до 15.02.2019 г., с цел участие в Обменна програма „Западни Балкани – контра тероризъм“ (CEPOL Western Balkan Counterterrorism)  в гр.  Тирана, Албания беше командирован служител на дирекция АФКОС. Той гостува на служител от криминална полиция на Тирана (Unit in Tirana Local Police Directorate) към Министерство на вътрешните работи на Република Албания.

Заключителна информационна среща на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) гр. София

По време на заключителната информационна среща бяха представени детайли по изпълнението на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ и бюджетна линия с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.

Информационна среща в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г.

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С03/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, на 14 декември 2018 г. дирекция АФКОС – МВР организира информационна среща.

Информационната среща има за цел да запознае широката общественост с работата на дирекция АФКОС – МВР, както и да представи дейностите и резултатите, реализирани в изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.