Новини

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и АФКОС Кипър и компетентните националните органи в областта на управлението и контрола на средства от ЕСИФ

В периода 17.09.2019 г. – 21.09.2019 г. петима представители на дирекция АФКОС посетиха гр. Никозия, Република Кипър, с цел обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕСИФ.

Дирекция АФКОС проведе обучителен семинар на служители от МРРБ

На 27 септември 2019 г. служители на дирекция ,,Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) проведоха обучителен семинар в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на служители от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - Управляващ орган и Национален партниращ орган по програмите за трансгранично сътрудничество, териториално сътрудничество, двустранните и многонационалните програми.

Основните теми на обучението, които служителите от дирекция АФКОС представиха бяха:

Участие на служители от дирекция АФКОС в обучение на тема „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, гр. Валета, Република Малта

В периода 16.09 – 18.09.2019 г. служители от дирекция АФКОС взеха участие в обучение на тема: „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, което се проведе в гр. Валета, Република Малта. Обучението беше организирано от образователен институт „Европейски фондове“, гр. Валета.

Проведено обучение на тема "Използване на системата за оценка на риска АРАХНЕ"

На 12.09.2019 г. служители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ участваха във вътрешно обучение на тема „Използване на системата за оценка на риска AРАХНЕ”.

Приет е докладът за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2018 г.

На заседанието на 22 май 2019 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2018 година и Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.

Европейската комисия прие „Стратегия за борба с измамите: подобряване на мерките за защита на бюджета на ЕС 2019 г.“

На 29.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) прие нова Стратегия за борба с измамите 2019 г., целяща да усъвършенства съществуващата система за превенция, разкриване и санкциониране на измами, засягащи бюджета на Европейския съюз (ЕС).

Покана за кандидатстване с проектни предложения по програма Херкулес III през 2019 г.

В дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, е получено уведомление, че са публикувани три покани за подаване на проектни предложения по програма Херкулес III за 2019 г.

Проектните предложения следва да попадат в една от следните три области:

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 27 март 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2019 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Участие в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“ (CEPOL Western Balkan Financial Investigation Programme)

В началото на 2019 г. служител на дирекция АФКОС, в партньорство с двама служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, взе участие в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“ (CEPOL Western Balkan Financial Investigation Programme).
В рамките на тази програма бяха проведени две едноседмични обменни практики както следва: