РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 27 март 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2019 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС - заместник-министъра на вътрешните работи Милко Бернер. Съветът единодушно прие Доклада за дейността на Съвета АФКОС за 2018 г. и Отчета за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Съгласно утвърдения дневния ред беше представен „Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от ИА ОСЕС при извършените през 2018 г. одитни ангажименти за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020“. Беше представена информация за проекта на Общ регламент за програмния период 2021-2027 г. във връзка с управлението и контрола на оперативните програми, в т.ч. съпоставка с настоящия програмен период. Членовете на Съвета АФКОС бяха запознати с напредъка по транспониране на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, както и с информация за работата в РГ „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС по предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г., относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ.

Бяха взети решения за актуализиране на състава, задачите и организацията на дейността на Постоянната работна група по нередностите, както и за преглед и актуализация на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз.