ОЛАФ публикува покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2016 г.

Дирекция АФКОС, в качеството й на национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за публикуването на покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2016 г.

„ХЕРКУЛЕС III“ е създадена с цел насърчаване на борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. Програмата се управлява директно от Европейската комисия, чрез изпълнение на Годишни работни програми, като средствата се разпределят чрез обявяване на покани за набиране на проектни предложения.

В настоящото съобщение от ОЛАФ се посочва, че са обявени три покани за представяне на предложения за финансиране на проекти за:

1. Техническа помощ, с бюджет 8 800 000 евро и срок за представяне на предложенията – 9 юни 2016 г.

Дейностите, допустими за финансиране по тази покана, са:

- закупуване и поддръжка на технически средства за разследване, включително и специализирано обучение за опериране с техническите средства;

- закупуване и поддръжка на техника (скенери) и животни за извършване на проверки на контейнери, железопътни вагони и превозни средства на вътрешните и външни граници на ЕС с цел разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки;

- закупуване, поддръжка и установяване на връзки между системите за разпознаване на регистрационните табели на превозните средства и на кодовете на контейнери;

- заплащане на услуги в подкрепа капацитета на държавите-членки за съхранение и унищожение на конфискувани цигари и тютюн.

За въпроси и допълнителна информация: olaf-fmb-hercule-ta@ec.europa.eu.

2. Правно обучение, с бюджет 500 000 евро и срок за представяне на предложенията – 16 юни 2016 г.

Дейностите, допустими за финансиране по тази покана, са:

- развитие на изследователската дейност, в т.ч. сравнително право;

- подобряване на сътрудничеството между практикуващите и научните работници (чрез конференции, семинари, работни срещи), включително организиране на годишни срещи с участието на председателите на европейските асоциации по наказателно право и защита на финансите интереси на Съюза;

- повишаване информираността на съдебните власти в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, включително чрез публикации на научни познания в тази област.

За въпроси и информация: olaf-fmb-hercule-legal@ec.europa.eu.

3. Обучения и конференции, с бюджет 900 000 евро и срок за представяне на предложенията – 23 юни 2016 г.

Дейностите, допустими за финансиране по тази покана, са:

- обмяна на опит и добри практики между съответните власти в участващите държави, включително специализираните правоприлагащи органи и представители на международни организации;

- разпространение на знания за по-добро идентифициране на риска за целите на разследванията.

Горните цели могат да бъдат постигани чрез:

- организиране на конференции, семинари, колоквиуми, курсове, работни срещи, обмяна на добри практики (включително по оценка на риска от измами) и др.;

- насърчава се обмяната на служители между националните и регионалните администрации в различните държави-членки и по-специално между съседни държави-членки.

За въпроси и информация: olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu.