Доклад на ЕК по чл. 325 от Договора за функциониране на ЕС за 2014 г.

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, е уведомена за приемането и публикуването на Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета за защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите – 2014.

Докладът на Европейската комисия е изготвен в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз на основата на информация, представена от държавите-членки. В публикуваното прессъобщение се подчертава, че борбата с измамите остава основна отговорност на държавите-членки, като Комисията работи съвместно с тях за споделяне на добри практики, осигуряване на координация и даване на насоки в тази област.

Заключенията и препоръките в доклада са базирани на анализа на информацията от последните пет години и на идентифицираните проблеми и рискове през този период. От доклада е видно, че през 2014 г. е постигнат значителен напредък и от Комисията и от държавите-членки в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, както в разходната, така и в приходната част.

От страна на Комисията са приети директивите за обществените поръчки, постигнато е политическо споразумение за ревизирането на Регламент 515/97, успешно са проведени няколко съвместни митнически операции, приет е Регламент 250/2014 за програмата Херкулес ІІІ.

От страна на държавите-членки усилията са били насочени в няколко посоки:

- до края на 2014 г. във всички държави-членки са създадени координационни служби за борба с измамите – АФКОС;

- всички държави-членки са предприели съществени мерки за борба с измамите (в областта на обществените поръчки, финансовите престъпления, корупцията и конфликта на интереси, разкриването и разследването на измами), като пет държави-членки са приели национални или секторни стратегии за борба с измамите;

- през 2014 г. държавите-членки са открили и водили наказателни разследвания във връзка с измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, повече от предишната година (1649 броя, с 2 % повече от 2013 г.).

В доклада и приложенията към него са отразени и конкретните мерки, предприети от Република България за борба с измамите, които бяха представени от дирекция АФКОС в ОЛАФ, след обобщаване на информацията получена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България по въпросника и препоръките. Като положителен пример в доклада е посочено приемането на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. и приемането на Национална стратегия за развитие на сектор обществени поръчки за периода 2014-2020 г. Специално внимание е отделено на докладването на нередности и са дадени конкретни примери свързани с България.

Докладът на ЕК до ЕП и Съвета по член 325 от ДФЕС – Борба с измамите – 2014 г., с приложенията, може да бъде намерен на сайта на Европейската служба за бора с измамите: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm.

файлови документи