ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОЛАФ ПРЕЗ 2021 г.

ОЛАФ през 2021 г.: Разкриване и предотвратяване на измами

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) препоръча възстановяването на повече от половин милиард евро в бюджета на ЕС. Чрез откриване и разследване на все по-изобретателни измамници и чрез усилията си за предотвратяване на измамите с многомилиардния механизъм на ЕС за възстановяване и устойчивост, ОЛАФ продължи да защитава бюджета на ЕС, въпреки непрекъснатите предизвикателства, свързани с пандемията.

В публикувания доклад на ОЛАФ за 2021 г. се посочват нововъзникващите тенденции в измамите в широк кръг от области и се описват също разследванията и операциите със специален акцент върху схемите за измама, които вредят на околната среда, например неосъществен проект за залесяване или срутен тръбопровод за питейна вода, както и големите измами в областта на митниците и контрабандата с отпадъци.

Резултати от разследванията на ОЛАФ през 2021 г.:

• ОЛАФ приключи 212 разследвания и отправи 294 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС.

• ОЛАФ препоръча възстановяването на 527,4 милиона евро в бюджета на ЕС.

• ОЛАФ започна 234 нови разследвания вследствие на получените и анализирани от нейните експерти 1110 сигнала.

Измами с екологосъобразните проекти и цифровизацията

Най-малко 37% от средствата по линия на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост ще бъдат отпуснати за екологичния преход на Съюза. През 2021 г. ОЛАФ разкри и разследва случаи, които показват как измамниците са взели също на прицел екосъобразните проекти и финансирането на цифровизацията, още един стълб на финансирането по NextGenerationEU. Тези случаи и модели ще се използват в анализа и бъдещите разследвания на ОЛАФ, които ще спомогнат за предотвратяването на измами със средствата по линия на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост в бъдеще. Някои от примерите в доклада на ОЛАФ за 2021 г. включват случаи на измама при финансирането на софтуерни проекти, алтернативи на пестициди, на гори и на по-екологосъобразни въздухоплавателни средства. Трансграничната контрабанда също може да окаже отрицателно въздействие върху екологичните амбиции на Европа: както се вижда от доклада, ОЛАФ работи активно срещу трафика на отпадъци, контрабандата на незаконни хладилни газове и незаконни пестициди.

Предотвратяване на измами и защита на средствата на ЕС за възстановяване

Предотвратяването на загуби на приходи и на измами с разходите е най-ефективният начин да се гарантира, че всяко евро се изразходва коректно. През изминалата година ОЛАФ продължи да работи усилено за предотвратяването на измами. Един от случаите, представени в доклада на ОЛАФ за 2021 г., показва как разследващите служители на ОЛАФ са разкрили потенциална злоупотреба в размер на не по-малко от 330 милиона евро, и как те са препоръчали спирането ѝ, преди тя да може да се осъществи. През 2021 г. експертите по предотвратяването на измами на ОЛАФ работиха и по Механизма за възстановяване и устойчивост. Специална работна група направи преглед на националните планове за подходящи мерки за предотвратяване на измамите и докладва пряко на колегите от Европейската комисия, отговорни за одобряването на националните планове за възстановяване и устойчивост на 27-те държави — членки на ЕС.

Фалшиви оферти за ваксини срещу COVID-19

През февруари 2021 г. ОЛАФ отправи ясно публично предупреждение за възможни измами, свързани с ваксини срещу COVID-19. ОЛАФ е получавала информация от правителствени източници в държавите — членки на ЕС, относно оферти от предполагаеми посредници за продажба на големи количества ваксини, предимно от тези, одобрени за употреба в ЕС. Както беше установено от ОЛАФ, целта на измамниците е била да убедят публичните органи да извършат големи авансови плащания, за да обезпечат продажбата, след което да избягат с парите. Всички тези различни опити за измама засягаха близо 1,2 милиарда дози ваксини на обща продажна цена от над 16,4 милиарда евро. Намесата на ОЛАФ помогна за разкриването на тези фалшиви оферти, като по този начин бяха предотвратени огромни загуби за публичните финанси и бе защитено разпространението на ваксините.

Контрабанда с тютюневи изделия

Тютюневите изделия съставляват голяма част от контрабандните или фалшифицираните стоки, с които ОЛАФ води борба всяка година. 2021 г. не беше по-различна: ОЛАФ и нейните партньори спряха влизането на пазара на ЕС на общо 437 милиона незаконни цигари. 93 милиона от тези цигари бяха внесени контрабандно в ЕС, 253 милиона цигари бяха конфискувани извън неговите граници и 91 милиона цигари бяха произведени незаконно в обекти в целия ЕС. ОЛАФ също така помогна на националните органи да конфискуват общо 372 тона суров тютюн. Счита се, че тези действия са спестили на държавите — членки на ЕС загубата на приходи на стойност 90 милиона евро.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.