Работна среща на служителите по нередности, управляващи средства и/или докладващи нередности по ЕСИФ, гр. Велинград, 28 – 30 септември 2021 г.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 28 – 30 септември 2021 г. в гр. Велинград, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ. Основните теми на работната среща бяха обсъждането на проблемите и обмяната на опит по администрирането на нередности. Срещата се финансира със средства по договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Участници в събитието бяха служителите по нередности от управляващите органи на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Лектори на събитието бяха представители на дирекция АФКОС – МВР.

Програмата включваше теми, свързани с работата със системата за управление на нередностите - IMS, и изискванията на Европейската служба за борба с измамите за попълване на необходимата информация относно нередностите. Бяха представени и теми, свързани с използването на системата AMS (AFIS Mail System) в процеса по докладване на нередности, както и статистическа информация, показваща тенденциите по отношение на регистрираните нередности през двата програмни периода - 2007 г. - 2013 г. и 2014 г. - 2020 г.

По време на работната среща бяха проведени дискусии по конкретни казуси при докладването на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове и бяха представени различни практики при администрирането на нередности. Обсъдени бяха и способите за уеднаквяване на подхода от всички управляващи органи.

При организацията на събитието бяха спазени всички противоепидемични мерки, осигуряващи безопасността и здравето на участниците.