Учебно посещение на делегация от Република Косово в България

По покана на заместник-министъра на вътрешните работи Венцислав Катинов в периода 26 - 30 септември 2022 г. делегация от правителството на Република Косово проведе учебно посещение в София. Основната цел на посещението е изграждане на административния капацитет на службата АФКОС в Косово с оглед осигуряване на ефективна защита на финансовите интереси на ЕС при разходване на средства, предоставени от бюджета на Съюза.

Делегацията беше приета от заместник-министър Венцислав Катинов. По време на срещата двете страни изразиха висока оценка за конструктивния диалог и партньорство между България и Косово. Поставиха акцент върху ключовото значение на сътрудничеството и обмена на опит при справяне с общите предизвикателства, свързани с ограничаване на рисковете, засягащи използването на средствата от бюджета на Европейския съюз, особено чрез засилване на борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягащи националния бюджет и този на Европейския съюз.

В програмата на делегацията бяха включени срещи с представители на дирекция АФКОС, с представители на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз, със служители на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, с представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с ръководството на Държавен фонд „Земеделие“, както и със служители от дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет.

По време на срещите участниците придобиха знания по отношение на координационния механизъм в борбата с измамите, изграден в България, сътрудничеството между компетентните институции и дирекция АФКОС, както и взаимодействието с ОЛАФ. Представителите на българските компетентни институции запознаха колегите си от правителството на Република Косово със системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, основните задължения и контролните механизми по отношение на ефективността на системите за управление и контрол, методологията при оценка на риска относно нередностите и измамите със средства на ЕС. По време на разговорите бяха споделени и добрите практики в България при провеждане на административни проверки и проверки на място.

Учебното посещение даде възможност да се обсъдят перспективите за задълбочаване на диалога, както и за неговото разширяване и задълбочаване, включително в нови области от взаимен интерес.