РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 19 април 2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2022 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС - заместник-министъра на вътрешните работи Стоян Темелакиев. Съветът единодушно прие Доклада за дейността на Съвета АФКОС за 2021 г. и Отчета на годишния План за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 2021-2027 г.

Съгласно утвърдения дневен ред бяха обсъдени последващи действия на национално ниво във връзка с публикувани през 2021 г. Насоки на ЕК относно избягване и управление на конфликта на интереси съгласно Финансовия регламент, както и представени публикувани през м. март 2022 г. Насоки на ЕК за прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза. Бяха Докладвани резултатите от административно-контролата дейност на дирекция АФКОС през 2021 г., както и разисквани въпроси, свързани с текущото наблюдение и анализ на планирането и изпълнението на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на EС за периода 2021-2027 г.

Членовете на Съвета бяха запознати с изменения на ПМС 18/2003 г. за създаване на Съвета АФКОС, както и с приетите допълнения в Закона за кредитните институции във връзка с необходимостта от практическото прилагане на разпоредбата на чл. 7, параграф 3а на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета.