Споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и Сметната палата на Република България

Съветът АФКОС и Сметната палата на Република България сключиха споразумение за сътрудничество в областта на противодействието на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Споразумението е подписано от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски и от председателя на Сметната палата Цветан Цветков.

Споразумението има рамков характер и предвижда възможност за развиване на сътрудничеството, участие в мероприятия от взаимен интерес, обмен на информация за нередности или съмнения за измами, засягащи средства от Европейския съюз, участие в работни срещи и провеждане на обучения.

С подписването на документа е изпълнена мярката към Стратегическа цел 2 „Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите”, заложена в Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.