Проведе се второто редовно заседание за 2022 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 15 декември 2022 г. от 10:00 ч. в Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Венцислав Катинов.

На заседанието се представи информация за изпълнение на решенията от първото редовно заседание на Съвета, проведено на 19 април 2022 г. Одобрен беше Годишният план за 2023 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Членовете на Съвета бяха запознати с прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общия режим на обвързаност с условията за защита на бюджета на Съюза и съществените моменти на Насоките на ЕК, издадени по повод Регламента. Във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост бяха представени предизвикателствата пред системата за управление и контрол по отношение на мерките за превенция, установяване и коригиране на случаи на конфликт на интереси, корупция, измама и двойно финансиране, и възстановяване на неправомерно получени средства, както и представен опита на другите държави членки при разработване на ИТ инструменти за борба с измамите във връзка с него. Членовете на Съвета бяха запознати с изискванията на ЕК във връзка с Въпросника относно мерките, предприети в борбата с измамите от страна на държавите членки през 2022 г. и последващите действия от тяхна страна по изпълнение на Препоръките на Комисията по Доклада на ЕК до ЕП и Съвета по чл. 325 от ДФЕС за 2021 г. Обсъдени бяха и въпроси, касаещи оптимизиране на взаимодействието с Европейската прокуратура и това между Управляващите органи и ГДНП-МВР по образувани досъдебни производства по проекти, финансирани от оперативните програми.