Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 01 – 03 юни 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Като лектори на събитието участие взеха представители на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите и на главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите. Пред участниците бяха представени и теми, свързани с най-често срещаните нередности при провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности по проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и практиката на дирекция АФКОС, засягаща събирането на информация и документи, оценка на информацията и последващи действия.

Програмата включваше основно теми, свързани с превенцията и разкриването на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обсъдени бяха перспективите за задълбочаване на сътрудничеството между компетентните структури, както и възможностите за подобряване на процесите по предотвратяване и разкриване нередности със средства, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В края на събитието на служителите от дирекция АФКОС бяха връчени удостоверения за участието им в обучението.