Европейска прокуратура

Предложение за Регламент относно създаване на Европейска прокуратура

На 17 юли 2013 г. Комисията предложи Регламент за създаване на Европейска прокуратура. Предложението се основава на чл. 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който дава право на Съвета на Европейския съюз да създаде такава служба с цел борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Европейската прокуратура ще разследва, ще извършва наказателни преследвания и ще подвежда под съдебна отговорност извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Това ще бъде важна и сериозна крачка напред за по-ефективна борба с престъпленията, засягащи бюджета на Съюза. Предложението се основава на принципите за ефективност, независимост и почтеност.

Основни характеристики на Европейската прокуратура:

  • независимост

Европейската прокуратура ще бъде независима служба, подлежаща на демократичен контрол и отчет пред Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, както и пред националните парламенти.

  • децентрализация

Европейската прокуратура ще бъде основана като децентрализирана институция на Съюза, съставена от Европейски прокурор и упълномощени от държавите-членки на ЕС европейски прокурори. Службата ще бъде интегрирана в националните съдебни системи, като европейските прокурори ще извършват разследвания и наказателни преследвания съвместно с екипи от национални служители, прилагайки националните законодателства. Техните действия ще бъдат наблюдавани, координирани и когато е необходимо, ръководени от Европейския прокурор, за да се осигури последователен подход в целия Европейски съюз.

  • прилагане на национално законодателство

С оглед уеднаквяване на правомощията и защитата на процедурните права, Европейската прокуратура ще разчита на отделните национални органи, като при изпълнение на своите задачи ще прилага съответното национално законодателство.

  • силни процесуални права

При извършване на разследванията и наказателните преследвания, Европейската прокуратура ще зачита върховенството на закона и ще спазва Хартата на основните права на Европейския съюз.

  • ефективност на разходите

Допълнителните разходи за обособяване на структурата няма да са значителни, тъй като ще използват съществуващите ресурси.

Нормативна база:

  • чл. 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
  • Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г.

Повече информация може да немарите на интернет страницата на ОЛАФ.