Съвместни митнически операции

Митническите власти в държавите-членки на Европейския съюз, както и някои държави извън Съюза, в тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), провеждат съвместни митнически операции на европейско ниво. Тези операции са координирани и насочени към борбата с контрабандата на чувствителни стоки и измами в определени рискови области и/или определени търговски пътища.

При провеждане на съвместни координирани действия, ОЛАФ предоставя необходимата помощ на съответната държава посредством:

  • предоставяне на техническа инфраструктура, информационни технологии и комуникационни средства;
  • стратегически анализи, административна и финансова подкрепа.

Резултати от операциите

Тези операции допринасят за:

  • подобряване на ефективността на митническите власти при провеждане на целенасочени проверки на европейско ниво;
  • идентифициране на рисковете, свързани с конкретни търговски пътища;
  • защитата на гражданите и легитимния бизнес, чрез  предотвратяване вноса на незаконни продукти в Европейски съюз;
  • зашитата на публичните финанси на Европейския съюз.

 Повече информация може да намерите на интернет страницата на ОЛАФ