Приет е Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020

С Решение № 78 от 5 февруари 2020 г. Правителството прие плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020.

Планът е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и с Прокуратурата на Република България, и е одобрен на 4 декември 2019 г. на второто редовно заседание на Съвета.

Като инструмент за изпълнение на Националната стратегия, документът поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените стратегически и оперативни цели. Дейностите надграждат постигнатите до момента резултати, като е осигурена необходимата приемственост с плана за действие за предходната година.