Доклад за дейността на ОЛАФ през 2019 г.

ОЛАФ през 2019 г.: разследвания спират трансгранични измами в различни сектори

На 10 септември т.г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) публикува годишния доклад за работата си през 2019 г., през която се отбелязват 20 години от нейното създаване.

В доклада е посочено, че Службата работи усилено за разследване и преустановяване на все по-сложни трансгранични схеми за измами, засягащи хуманитарната помощ, околната среда, фондовете за селското стопанство и регионалното развитие. Като се започне от разкриването на случаи на корупция и се стигне до спирането на контрабандата и фалшифицирането на продукти, ОЛАФ дава своя сериозен принос за защитата на бюджета на ЕС и на европейските граждани в много области.

Резултатите от разследванията на ОЛАФ през 2019 г. в цифри са:

• Приключени са 181 разследвания с 254 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС;

• Службата е препоръчала възстановяването на над 485 милиона евро в бюджета на ЕС;

• Започнати са 223 нови разследвания.

Тенденции в разследванията на измами:

В доклада се посочват основните нови или запазили се и през 2019 г. установени вече тенденции, които са:

• тайни споразумения и манипулиране на обществени поръчки;

• трансгранични схеми, чиито разкриване е по-трудно;

• често цел са проекти в трети държави;

• продължава да е цел финансирането за научни изследвания;

• контрабанда и фалшифициране в сложни трансгранични мрежи.

Сложни трансгранични схеми за измама

Докладът свидетелства за голямото разнообразие на схеми за измами, разкрити при приключилите през 2019 г. разследвания на ОЛАФ. Така например, препоръчано е връщането на 3,3 милиона евро, след като ОЛАФ успешно разкрива сложен опит за опорочаване на обществена поръчка и тръжна процедура за закупуване на плетачни машини, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Купувачи и доставчици са действали в съглашателство по четири различни проекта, финансирани от ЕС, с цел да продават и закупуват машини на завишени цени и да отклонят средства на ЕС, които след това да изперат. Също през 2019 г. ОЛАФ приключва разследване с препоръка за връщането на близо 1,5 милиона евро, предназначени за осигуряване на спешна помощ за цивилното население, засегнато от конфликта в Сирия, които вместо това са били присвоени от бивши служители на НПО чрез сложна схема за измами.

Измами във вреда на околната среда

Тъй като устойчивото развитие, борбата с изменението на климата и опазването на околната среда са основни приоритети за Европейския съюз, а измамниците са готови да използват всяка възможност, разследванията на ОЛАФ все по-често се съсредоточават върху измами, свързани с екологични проекти или проекти с въздействие върху околната среда. В рамките на т.нар. „Дизелгейт“, например, ОЛАФ разкрива по какъв начин средства на ЕС, предназначени за научни изследвания, насочени към намаляване на емисиите от превозни средства, са използвани за разработване на двигател, на който е инсталирано нашумялото измервателно-коригиращо устройство, с което се заобикалят правилата на ЕС за емисиите. През цялата 2019 г. чрез разследвания на ОЛАФ се противодейства на търговията със застрашени видове и на незаконната сеч и вноса в ЕС на дървесина и дървен материал, понякога произхождащи от защитени гори. В рамките на тези разследвания са разкрити международни схеми за търговия с незаконен биодизел, измами, насочени срещу фондове за откриване на горски пожари, и няколко случая, съсредоточени върху управлението на водите и отпадъците. Един от случаите, приключени през 2019 г., е свързан с фалшифицирането на характеристики за екосъобразност с цел получаване на финансиране от ЕС.

Контрабанда с тютюневи изделия

През миналата година ОЛАФ помага на националните органи да конфискуват над 251,4 милиона контрабандни цигари. Приключени са редица разследвания на подозрителни пратки с тютюн за наргиле, влезли в държава – членка на ЕС. Свързаната със случая загуба на приходи се оценява на около 14 милиона евро, което прави контрабандата с тютюн за наргиле много доходоносен бизнес за трафикантите.

Работа с партньорите и подобряване на инструментите за борба с измамите

ОЛАФ продължава да инвестира в сътрудничеството както с националните органи на държавите – членки на ЕС, така и с международните партньори. Операция, стъпваща на разузнавателни сведения на ОЛАФ и осъществена с подкрепата на испанските митници, и в сътрудничество с колумбийските и мексиканските органи, доведе до конфискуването на 400 тона фалшифициран шампоан с произход от Китай – достатъчно, за да бъдат напълнени няколко плувни басейна. В този дух през 2019 г. ОЛАФ работи по редица нови договорености с международни органи и национални органи на държави от и извън ЕС. Подписано е споразумение за административно сътрудничество с Европейската сметна палата. Предотвратяването на измами продължава да бъде ключов приоритет ОЛАФ, като Службата се стреми да гарантира, че новият бюджет на ЕС ще бъде защитен от измамници. Европейската служба за борба с измамите допринася и за приемането през м. април 2019 г. на новата стратегия за борба с измамите на Европейската Комисия.

Докладът на ОЛАФ за 2019 г. може да намерите на този линк.