Годишна среща на служителите по нередности от администрацията на Република България, управляващи средства от ЕСИФ

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 12 – 14 октомври 2020 г. в гр. Хисаря, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, с цел обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности. Срещата се финансира в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

Участници в събитието бяха служители по нередностите от управляващите органи на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Лектори на събитието бяха представители на дирекция АФКОС – МВР и представител на дирекция „Координация на проекти и програми“ – МТИТС.

Програмата включваше теми, свързани с работата със системата за управление на нередностите IMS и изискванията на Европейската служба за борба с измамите OLAF за попълване на необходимата информация относно нередностите. Бяха представени и теми, свързани с използването на системата AMS (AFIS Mail System) в процеса на докладване на нередности, системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) и ползата от нея по отношение на ненадеждни икономически оператори, както и статистическа информация, показваща детайли по отношение на нередностите през двата програмни периода 2007 г. – 2013 г. и 2014 г. – 2020 г.

По време на обучението бяха проведени дискусии по конкретни казуси и примерни решения при докладването на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове и при използването на системата ИСУН. Беше представен подробно и проекта за Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 г. – 2027 г.