Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Нередности и измами при управлението на ЕСИФ. Практически данни“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ в периода 10 – 12 декември 2019 г. в гр. Хисаря беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Нередности и измами при управлението на ЕСИФ. Практически данни“.

Като лектори на събитието участие взеха представители на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в МВР, служители на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика, на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, на дирекция „Координация на проекти и програми“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Националната агенция за приходите.

Програмата включваше теми, свързани с най-често допусканите нередности при провеждане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕСИФ, новите правила при възлагане и участие в обществени поръчки при действието на централизираната електронна система, инструментите за предотвратяване и разкриване на трансгранични измами, чрез използването на фалшиви, неверни или непълни документи, свързани с ДДС, предизвикателствата и възможностите за подобряване на управлението на риска, опростените разходи, които се прилагат за ЕСИФ, както и с основната дейност и отговорности на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

По време на обучението между лекторите и служителите на дирекция АФКОС бяха проведени дискусии по въпроси, свързани с изготвянето на Национална стратегия за борба с нередностите и измамите за периода 2021 – 2027, с проблемите при установяване на нередности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, както и с мерките за предотвратяване на нередности при провеждането на обществени поръчки.

В края на събитието на служителите от дирекция АФКОС бяха връчени удостоверения от участието им в обучението.