Междуведомствена работна среща в дирекция АФКОС - МВР

На 20 юли 2020 г. в дирекция АФКОС-МВР беше проведена междуведомствена среща с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Център за развитие на човешките ресурси.

Срещата беше проведена в продължение на дискусия, инициирана от страна на ДФЗ по време на заседание на Съвета АФКОС, по отношение на лицензиите за професионално обучение и професионално ориентиране, които се издават от НАПОО. Акцентът беше поставен върху възможностите за подобряване на дейностите при осъществяване на контрола и оценката на качеството на провежданите обучения в лицензираните институции в системата на професионалното обучение.

В резултат на обмена на мнения беше постигнато общо съгласие за необходимостта от разработване на структуриран подход, в частност за ограничаване на предпоставките за извършване на нередности, свързани с разходване на средства от бюджета на Европейския съюз за целите на обучение на кандидат-бенефициенти. Обсъжданият подход е базиран върху четирите основни елемента на процеса на управление на борбата с измамите – предотвратяване, разкриване, коригиране и наказателно преследване.