Проведе се второто редовно заседание за 2019 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 4 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер.

На заседанието се представи информация за изпълнение на решенията от първото редовно заседание на Съвета, проведено на 27 март 2019 г. Членовете обсъдиха и приеха плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., както и проект на „пътна карта“ за изготвяне на нова национална стратегия за периода 2021-2027 г. Представени бяха предизвикателствата и проблемите, констатирани от контролните, сертифициращите и одитиращите органи при разходване на средства от бюджета на ЕС по Програмата за развитие на селските райони, както и информация, касаеща изпълнението на препоръките от Специален доклад на ЕСП No. 6/2019 „Борба с измамите при разходването на средства по политиката на ЕС на сближаване“. Членовете на Съвета АФКОС бяха запознати с напредъка по транспониране на Директива (EС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Бяха обсъдени коментари и взето решение във връзка с изготвената от ОЛАФ „Методология за изготвяне на профили на държавите членки в областта на борбата с измамите“ в рамките на под-групата към Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) – „Превенция на измамите“.

В заключение членовете на Съвета бяха запознати с информация относно решения на Съда на Европейския съюз и подготовката за изготвяне на Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС за 2019 г. до ЕП и Съвета.