Състав на съвета

Председател на Съвета:

Министър на вътрешните работи

Членове:

Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

Заместник-министър на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи;

Министърът на икономиката;

Министърът на околната среда и водите;

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Заместник-министър на финансите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;

Заместник-министър на земеделието, храните и горите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;

Заместник-министър на труда и социалната политика, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";

Заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", определен от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност";

Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие";

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз";

Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция;

Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки;

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;

Директорът на Агенция "Митници";

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове";

Главният секретар на МВР.

Пълноправни участници  в заседанията на Съвета:

Главен  прокурор на Република България - Прокуратура на Република България