Приет е Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020

С Решение № 30 от 24 януари 2019 г. Правителството прие плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020.

Планът за действие за 2019 г. е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и с Прокуратурата на Република България, и е одобрен на 28 ноември 2018 г. на редовно заседание на Съвета.

Като инструмент за изпълнение на Националната стратегия, Планът поставя годишната рамка за достигане на заложените стратегически и оперативни цели. Включените в него дейности надграждат постигнатите до момента резултати и осигуряват необходимата приемственост с предходния План за действие за 2018 г.

Документите може да разгледате тук.