Проведе се второто редовно заседание за 2018 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 28 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер.

На заседанието се представи информация за изпълнението на решенията от първото редовно заседание на Съвета, проведено на 27.04.2018 г. Членовете обсъдиха и приеха Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Беше прието решение за разпределение между Агенция „Митници“ и МВР на получените до момента средства, предоставени на Република България по Споразуменията между Европейската комисия, държавите членки и тютюнопроизводителите PMI, JTI, ITL, BAT, с цел използването им за борба с нелегалното производство, разпространението и контрабандата на цигари в съответствие с целите на подписаните споразумения и националното законодателство.

На заседанието беше представена информация за организационните промени в ОЛАФ, работата на под-групата към Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) – „Превенция на измамите“, както и информация за законодателните предложения на Комисията в областта на борбата с измамите, представени по време на Българското председателство на Работна група „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС.