ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС ПРИ РАБОТАТА Ѝ ПО ЕСИФ

ДОГОВОР № BG05SFOP001-4.002-0010/03.10.2016 Г. за предоставяне на финансова помощ по оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” по процедура № BG05SFOP001-4.002 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ“

Срок на изпълнение: 36 месеца – от 01 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г.

Общата стойност на договора е 858 881,11 лв.

Реализирането на настоящия финансов план ще осигури възможност служителите на дирекция АФКОС, работещи по ЕСИФ:

1. да получат модерно оборудване, за ефективното изпълнение на задълженията си свързани със защита на финансовите интереси на ЕС, при изпълнение на функциите им по контрол по ЕСИФ;

2. да участват активно в събития и обмен на добри практики по въпроси на ЕСИФ, организирани от европейските институции и компетентните структури в страните членки, както и в обучения по ЕСИФ;

3. да извършват административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, по проекти финансирани по ЕСИФ;

4. провеждане на вътрешни обучения за повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС, по въпроси на ЕСИФ.

Реализирането на финансов план ще осигури възможност органите с функции по разследване на престъпления да се запознаят с техниките на разследване на ОЛАФ, а служителите от дирекция АФКОС ще бъдат запознати с добри практики по разследване на престъпления при разходване на средства по ЕСИФ.

При изпълнението на финансовия план ще бъдат спазени хоризонталните политики за Обществени поръчки и Насърчаване на равенството между мъжете и жените.

Изпълнени дейности и проведени мероприятия:

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и oтдел „Одит на публичните фондове“ към Министерство на финансите на Република Полша

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Отдел „Вътрешен одит и разследвания“ към кабинета на министър-председателя на Република Малта

Обмяна на опит между дирекция АФКОС - МВР и АФКОС - Финландия

Учебно посещение на служители на дирекция АФКОС в централата на ОЛАФ

Първа кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“, 27 – 29 септември 2017 г.

Втора кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“, 23 – 25 октомври 2017 г.

Годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, 07 – 09 ноември 2017 г.

Годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, 10 – 12 декември 2018 г.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС в периода 18 – 20 декември 2017 г., хотел „Здравец“, гр. Велинград

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Финансово управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Провеждане и контрол на обществени поръчки. Разкриване, предотвратяване и пресичане на измами със средства от ЕСИФ“, 18 - 20 декември 2018 г.

Заключителна информационна среща на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС), 14 декември 2018 г.), гр. София