Първа кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“, 27 - 29 септември 2017 г.

В периода 27 - 29 септември 2017 г., в с. Арбанаси, обл. Велико Търново беше проведена първата кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“. Участници в събитието бяха разследващи полицаи и оперативни работници от 14-те Областни дирекции на МВР в Северна България, от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“. Основната цел на събитието беше представянето на механизмите за борба с нередностите и измамите при усвояването на средства от бюджета на Европейския съюз, както и обсъждането и предлагането на мерки, насочени към предотвратяването на такъв тип престъпления.

Като лектори по време на кръглата маса участие взеха съдия Пламен Дацов и прокурор Божидар Джамбазов. Магистратите запознаха участниците с процесуалните способи за разследване на престъпленията, свързани със злоупотреби със средствата на ЕС, както и със съдебната практика, която се прилага към системата за защита на финансовите интереси на Европейския Съюз.

Юлия Велчева от Администрацията на Министерския съвет – дирекция „Централно координационно звено”, представи оперативните програми в България, както и информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Служители на Държавен фонд „Земеделие” представиха механизмите за противодействие на измамите по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Представителите на дирекция АФКОС запознаха участниците с основните функции на дирекцията, координационните механизми и формите на сътрудничество. Специално внимание беше отделено на проверките на място, извършвани от ОЛАФ, както и на административните разследвания, водени от дирекция АФКОС.

В заключителната част на кръглата маса на участниците бяха връчени сертификати.

Събитието беше проведено в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на финансов план чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010 с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.