Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и oтдел „Одит на публичните фондове“ към Министерство на финансите на Република Полша

По покана на отдел „Одит на публичните фондове“ към Министерството на финансите на Република Полша, изпълняващ функциите на АФКОС – Полша, делегация от петима представители на дирекция АФКОС, ръководена от директора г-н Ивайло Николов, посетиха гр. Варшава в периода 4 – 8 юни 2017 г. Целта на посещението беше обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Посещението беше осъществено в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“, приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010.

Българската делегация официално беше приветствана от ръководителя на отдел „Одит на публичните фондове“ г-н Кшишчоф Фарина и заместник-ръководителя г-жа Дорота Квиечинска. Проведени бяха редица срещи с презентации и дискусии с участието на ръководството и представители на отдела. Програмата включваше и посещения и срещи в Централното бюро за борба с корупцията, Сметната палата на Република Полша, Министерство на икономическото развитие – дирекция „Фондове и програми на ЕС в Полша“ и Управляващия орган по Оперативна програма „Инфраструктура и околна среда“, Националната полиция, Бюрото за криминални разследвания. По време на срещите бяха представени и обсъждани основни моменти от приложението на европейското законодателство на национално ниво, както в Полша, така и в България, в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС и националния бюджет, съществуващите разлики, добрите практики, конкретни казуси. Обсъдени бяха и насоки за ползотворно бъдещо двустранно взаимодействие и сътрудничество.