Обучение за служителите на дирекция АФКОС в периода 18 – 20 декември 2017 г., хотел „Здравец“, гр. Велинград

В периода 18 – 20 декември 2017 г. в гр. Велинград, обл. Пазарджик, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития, обучителни семинари, административни разследвания и проверки на място на територията на страната“, бюджетен ред III.14.1. „Разходи за обучения на служителите на дирекция АФКОС“ по договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

В събитието участваха служители от дирекция АФКОС, представители на администрацията в Република България, управляващи средства по ЕСИФ и/или докладващи нередности по ЕСИФ – дирекция „Противодействие на измамите“ в Държавен фонд „Земеделие“, главна дирекция „Европейски, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика, отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности” към главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, както и представители на МВР.

Темата на събитието беше „Укрепване капацитета на дирекция АФКОС в процеса по изпълнение на ангажиментите си за защита на финансовите интереси на ЕС при усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Една от основните теми по време на обучението беше свързана с най-често допусканите нередности при изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 и мерките за противодействие на измамите. По време на дискусията бяха обсъдени и перспективите за бъдещо съвместно сътрудничество между дирекция АФКОС и дирекция „Противодействие на измамите“, ДФЗ.

В програмата на обучението беше включен и панел, посветен на управлението и наблюдението на проекти, както и определянето на финансови корекции при изпълнение на проекти, финансирани със средства по ЕСИФ.

Програмата на обучението включваше и тема относно най-често допусканите нередности при ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Колегите от отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности” към главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката представиха и анализ, съдържащ добрите практики на Оперативната програма за противодействие на измами.

Сериозно място беше отделено на темата, свързана с полицейски преписки и досъдебни производства при разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства от ЕСИФ. Представителите на ГДНП – МВР бяха подготвили и обобщена справка с конкретни примери от практиката си за предотвратяване на опити за измама със средства от ЕСИФ.

В края на събитието на служителите от дирекция АФКОС бяха връчени удостоверения от участието им в обучението.