Втора кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“, 23 – 25 октомври 2017 г.

В периода 23 – 25 октомври 2017 г., в „Парк и СПА хотел „Екзотик“, с. Марково, обл. Пловдив, беше проведена втората кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“. Участници в събитието бяха разследващи полицаи и оперативни работници от Областните дирекции на МВР в Южна България, от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“, както и представители на три от Управляващите органи по ЕСИФ. Основната цел на събитието беше представянето на механизмите за борба с нередностите и измамите при усвояването на средства от бюджета на Европейския съюз, както и обсъждането и предлагането на мерки, насочени към предотвратяването на такъв тип престъпления.

Ключов лектор по време на кръглата маса беше съдия Пламен Дацов – съдия от Апелативен съд – град София. Магистратът запозна участниците с процесуалните способи за разследване на престъпленията, свързани със злоупотреби със средствата на ЕС, както и със съдебната практика, която се прилага към системата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Представени и дискутирани бяха четири казуса от практиката на съда.

Представителите на дирекция АФКОС представиха европейската и национална правна и институционална рамка за защита на финансовите интереси на ЕС и запознаха участниците с основните функции на дирекцията, координационните механизми и формите на сътрудничество. Специално внимание беше отделено на проверките на място, извършвани от ОЛАФ със съдействието на дирекция АФКОС, както и на административните разследвания, водени от дирекция АФКОС.

Служителите на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, представители на Управляващия орган запознаха участниците с мерките по противодействие на измамите по ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, както и със специфичните модули на ИСУН.

В рамките на кръглата маса  бяха проведени дискусии между участниците, като бяха посочени и конкретни казуси от практиката на служителите от Областните дирекции на МВР при разследване на престъпления и злоупотреби със средства по ОПРР, ОПОС, ОПИК и Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Служители на Държавен фонд „Земеделие” представиха механизмите за противодействие на измамите по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Специално внимание беше отделено на работата по полицейски преписки и досъдебни производства, водени от служителите на МВР при разследване на престъпленията, свързани със злоупотреби със средства на ЕС.

В заключителната част на кръглата маса на участниците бяха връчени сертификати.

Събитието беше проведено в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на финансов план чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010 с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.