Заключителна информационна среща на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) гр. София

По време на заключителната информационна среща бяха представени детайли по изпълнението на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ и бюджетна линия с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.

Периодът на изпълнението е до 31 декември 2018 г. В рамките на извършените дейности са изпълнени заложените цели, чиито анализ доказва ефективността от тяхната реализация за работата на заинтересованите структури у нас. Експертите отчетоха подобряване на координационния механизъм и оперативно сътрудничество при организираните и проведени кръгли маси и работни срещи, в които са участвали служители на икономическа полиция на областните дирекции, областни администрации, служители по нередностите от структурите, отговорни за управлението на средствата от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и представители на сертифициращите органи на Оперативните програми и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Със средства от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са финансирани командировки в страната за провеждане на административни проверки от служители на дирекция АФКОС за идентифициране на нередности по ЕСИФ, както и проверки на място, съвместно с екипи на ОЛАФ на проекти, финансирани от бюджета на фондовете. Осигурени са обучения в страната и в чужбина, чиято цел бе повишаване на административния капацитет по отношение на ефективната защита на средствата, предоставени на Република България от ЕСИФ. За популяризирането на дейността на дирекция АФКОС и приноса на Европейския социален фонд и ОПДУ са подготвени и издадени двуезични информационни брошури, както и годишни сборници за 2016 и 2017 година, подобрена е и материално-техническата база на дирекцията.