Делегация от дирекция АФКОС проведе учебно посещение в гр. Хелзинки, Република Финландия

В периода 17 – 21 септември 2018 г. делегация от дирекция АФКОС проведе учебно посещение в гр. Хелзинки, Република Финландия. Основната цел на посещението беше запознаване на място с работата на финландските компетентни институции в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, както и обмяната на опит и добри практики в тази сфера.

Служителите на дирекция АФКОС посетиха АФКОС – Финландия и Одитиращия орган за ЕСИФ към Министерството на финансите, Управляващия орган и Сертифициращия орган по ЕСИФ към Министерството на икономическите въпроси и заетостта, Управляващите, Контролните и Одитиращи органи пo земеделие и рибарство за програмен период 2014 – 2020. Проведени бяха и срещи в Министерството на вътрешните работи и в Сметната палата.

По време на срещите домакините представиха основните моменти при провеждането на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС и прилагането на европейското и на финландското законодателство на национално ниво. Обсъдени бяха съществуващите разлики между България и Финландия, представени бяха редица примери от практиките на двете държави, обменени бяха и резултатите на отделните структури при разходването и контрола на средствата, предоставени от ЕСИФ.

Между представителите на АФКОС – България и АФКОС – Финландия беше заявена воля за бъдещо взаимодействие и подкрепа. В резултат на проведените обсъждания и споделения опит, финландските ни колеги ще предприемат действия и ще заимстват някои от установените в България практики по линия на защитата на финансовите интереси на ЕС.