Финансиране на разходите за възнаграждения на служителите от дирекция АФКОС при изпълнение на функциите им, свързани с ЕСИФ

Административен договор № BG05SFOP001-4.006-0005-С01/12.01.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнението на финансов план за бюджетна линия № BG05SFOP001-4.006-0005 с наименование „Финансиране на разходите за възнаграждения на служителите от дирекция АФКОС при изпълнение на функциите им, свързани с ЕСИФ“

Обща стойност на бюджета по финансовия план: 594 000,00 лв.

Срок за изпълнение: 01 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Чрез изпълнението на настоящия финансов план ще се финансират 50% от разходите за възнаграждения и свързаните с тях други разходи за сметка на работодателя на служителите от дирекция АФКОС за периода 01 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г.

Очакваният резултат от изпълнението на финансовия план е поддържането на оптимални възнаграждения за служителите, посредством които да се стимулира качественото изпълнение на задачите, свързани с предотвратяването и разкриването на нередности и измами при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ.

Чрез финансовата подкрепа на ОПДУ, МВР ще гарантира необходимата численост на служителите от дирекцията, като се минимизират рисковете от съкращения. В допълнение на това, при евентуално текучество на персонала министерството ще има възможност да привлича нови висококвалифицирани експерти в тази специфична дейност.

Щатната численост в дирекцията, както и в цялото министерство, не е разделена на квотен принцип по пол. При изпълнение на финансовия план ще се спазват хоризонталните политики за Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация.