Финансова подкрепа за дирекция АФКОС - МВР при провеждане на политиката за борба с измамите

Административен договор № BG05SFOP001-4.006-0005/12.01.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнението на финансов план за бюджетна линия № BG05SFOP001-4.006-0005 с наименование „Финансова подкрепа за дирекция АФКОС - МВР при провеждане на политиката за борба с измамите“

Обща стойност на бюджета по финансовия план: 1 613 00,29 лв.

Срок за изпълнение: 01 януари 2022 г. до 31 декември 2023 г.

Посредством финансовия план ще се осигури възможност за служителите на дирекция АФКОС регулярно да извършват командировки в страната при повежданите административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, да участват в събития на европейско и национално ниво, да бъдат обезпечени с необходимото техническо оборудване.

Чрез изпълнението на финансовия план ще се финансират 50% от разходите за възнаграждения и свързаните с тях други разходи за сметка на работодателя на служителите от дирекция АФКОС за периода 01 януари 2022 г. – 31 декември 2023 г.

С цел оптимизиране на дейностите по осъществяване на функциите по управление, оценка и контрол на фондовете, които попадат в обхвата на ОПДУ, настоящият финансов план предвижда провеждането на мероприятия от типа на работни срещи и кръгли маси. Основната цел на тези събития е осигуряване на възможност за националните компетентни органи, включително и за органите с функции по разследване на престъпления, да се запознаят и да обсъждат практики при предотвратяването и разкриването на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС.