ТУИНИНГ ЛАЙТ ПРОЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА АФКОС БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ

Проектът се изпълнява от дирекция АФКОС - МВР в сътрудничество с Федералното министерство на финансите на Германия.

На Федералното министерство на финансите на Германия, съвместно с българската структура по координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейките общности, специализираната административна дирекция АФКОС в МВР, е възложено изпълнението на Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”. Проектът е финансиран по преходния финансов инструмент.

Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на цялостно подобряване на съществуващия в Република България модел по отношение на борбата срещу нарушенията, засягащи финансови интереси на Европейските общности. По-конкретно, проектът има за цел укрепване на АФКОС България и подобряване на националния координационен механизъм в борбата с измамите.

Защитата на финансовите интереси на Европейските общности представлява споделена отговорност между Общността и държавите-членки.
С оглед гарантиране защитата на финансовите интереси на Европейските общности, с Постановление на Министерския съвет № 18 от 4 февруари 2003 г. в Република България е създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (Съвет АФКОС). Като част от цялостната координационна структура на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), АФКОС е отговорен за координацията на всички законодателни, административни и оперативни дейности на държавните органи, участващи в областта на превенцията и борбата с измамите с евро средства. При осъществяване на дейността си, Съветът се подпомага от специализираната административна дирекция в МВР “Координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС).

Ръководител на проекта от страна на България е г-жа Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС – МВР.
Германското Федерално министерство на финансите, представлявано от г-жа Стефани Флокерман, заместник-началник на отдел "Защита на финансовите интереси на Европейските общности, мерки в борбата с измамите и финансов контрол по отношение разходите на ЕС" ще осигурява административна подкрепа за засилване и подобряване механизмите на българските партньори в борбата с измамите и корупцията, каквито многократно са изисквани от страна на Европейския съюз.

Въз основа на резултатите от подробен анализ на съществуващия модел, ще бъдат дадени препоръки за подобрения и ще бъде изготвен проект на подобрена Стратегия за борба с измамите. В допълнение, за покриване на проблемните области ще бъдат проведени обучения на теми по борба с измамите, за служители от администрациите на членовете на Съвета АФКОС. Обменът на опит и познания в добрите практики ще бъдат постигнати чрез посещение на български представители в съответните немски и европейски институции.

Проектът е на стойност 128 000 евро, финансира се със средства от Европейския съюз и е с продължителност 6 месеца.

За повече информация, относно проекта, може да се свържете с:
Цветелина Тодорова
координатор по проекта
Тел.: +359 2 982 49 90
Е-mail: afcosbg@mvr.bg