Начална среща по Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент

В периода 19 – 21 януари 2010 г. в сградата на пл. „Св. Неделя” 6, където е ситуирана дирекция АФКОС – МВР, се проведе начална среща между структурата бенефициент, АФКОС – МВР, и партньорът от държавата членка, Федералното министерство на финансите на Германия. На срещата присъстваха ръководителите на страните партньори по проекта, както и експерти от Федерална република Германия и АФКОС – МВР.

По време на срещата се проведе дискусия по нормативната уредба на Република България, касаеща дейността на АФКОС, която ще послужи на експертите от Федералната република Германия за изготвяне на адаптирана и ревизирана Стратегия за борба с измамите.

С немските партньори подробно и задълбочено беше обсъден проект на план-график по дейностите, които ще се изпълняват, за да бъдат максимално приложими в бъдещата работа на българските администрации по защитата на финансовите инструменти на Европейските общности. Окончателният график ще бъде допълнително съгласуван и утвърден от двамата ръководители.

Всички дейности по проекта ще се извършват в сътрудничество между страните партньори. АФКОС – МВР ще организира всички събития, предвидени по проекта. Също така, ще подпомага експертите на Германия в анализа на съществуващата нормативна уредба в Република България във връзка със съставянето на адаптирана и ревизирана Стратегия за борба с измамите.