Участие на служител от дирекция АФКОС в конференция на тема „Очертаване на корупционни схеми със средства от Европейския съюз“ в гр. Букурещ, Румъния

В периода 26 - 27 април 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния, се проведе конференция на тема „Очертаване на корупционни схеми със средства от Европейския съюз“.

Събитието бе финансирано по проект на програма „Херкулес ІІІ“ 2014 - 2020, изпълняван от Центъра за правни изследвания на Румъния и подкрепен от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) под наименованието „Корупцията в проекти, финансирани със средства от ЕС: преглед на корупционни практики, механизми за превенция и стратегии на разследване“.

Служител от дирекция АФКОС участва в панел от лектори, като представи функциите и правомощията на АФКОС, перспективите за развитие, modus operandi при извършване на административни разследвания, два практически казуса - от материална гледна точка и от процесуална гледна точка, свързани с корупция, както и информация за сключените споразумения с компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.

В конференцията участие взеха 7 държави от Европа, най-засегнати от корупцията, със задача да идентифицират измамни схеми със средства от ЕС, да обменят добри практики и опит и да задълбочат международното сътрудничество помежду си.