Заседание на Работна група „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС под Българското председателство

На 11.06.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе заседание на Работна група „Борба с измамите“ към Съвета на ЕС.  Заседанието беше председателствано от българския екип, съставен от служители на дирекция АФКОС – МВР и отдел „Бюджет на ЕС“ към Министерството на финансите. На заседанието Европейската комисия представи три законодателни предложения:

  1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, касаещ сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ.
  2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021 – 2027 г.
  3. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021 – 2027 г. („Перикъл“ IV).

По първото законодателно предложение Европейската комисия направи презентация относно изменението на Регламент 883/2013. Комисията благодари на Българското и Естонското председателство за активната работа по подготовката и работата по досието. Европейската комисия посочи, че съществуват две основни причини за изготвянето на предложението за изменение на Регламент 883/2013 – създаването на Европейска прокуратура (ЕРРО) и изготвената Оценка на изпълнението на Регламент 883/2013, представена в доклада на Комисията от 02 октомври 2017 г. Методиката на ЕК за изготвянето на оценката е базирана на комплекс от дейности, включително проведени конференции, работни заседания, попълнен въпросник от 21 държави членки и 44 получени отговора от различни органи (АФКОС, полиция, прокуратура и др.), както и 19 институции, органи, служби и агенции в Съюза. Взети са предвид дискусиите в РГ „Борба с измамите“, Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, мнението на Надзорния съвет на ОЛАФ, Координационен комитет в областта полицейското и съдебното сътрудничество по криминални въпроси (CATS), Бюджетен комитет на Европейския парламент. Предложението за изменение обхваща две основни категории разпоредби: 1. Адаптиране на функционалността на ОЛАФ към създаването на EPPO; 2. Отговаряне на необходимостта за повишаване ефективността на ОЛАФ, в областите идентифицирани с Оценката на Регламент 883/2013.

По второто законодателно предложение Комисията посочи, че със създаването на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021 – 2027 г. се цели включването на програма „Херкулес“ IV, AFIS и IMS в едно. Основната цел на предложението е съответствие с променящата се правна и оперативна среда в борбата с измамите с оглед създаването на Европейска прокуратура, влизането в сила на Директивата за защита на финансовите интереси на ЕС (PIF Директива) и изменението на Регламент 883/2013 г.

Държавите членки представиха първи общи бележки и коментари в подкрепа на законодателните предложения, като детайлната дискусия по трите предложения ще продължи по време на Австрийското председателство на РГ „Борба с измамите“.

Председателството представи информация за проведената техническа среща за подготовка на междуинституционалната среща по чл. 16 от Регламент 883/2013 г. Европейската комисия представи проект на програма за провеждане на срещата, която ще се проведе на 24.09.2018 г. под председателството на Комисията.