Делегация на дирекция АФКОС участва в Международна конференция за засилване на сътрудничеството в областта на борбата с измамите със средства на ЕС, проведена на 7 и 8 юни 2018 г. в гр. Рим, Италия

Делегация на дирекция АФКОС участва в Международна конференция „Проект за сътрудничество в областта на борбата с измамите II“, проведена на 7 и 8 юни 2018 г. в гр. Рим, Италия. В конференцията участие взеха делегации от службите АФКОС и други компетентни институции от 27 държави, в това число държави – членки на Европейския съюз, държави, които са кандидати за присъединяване към Европейския съюз, и трети страни. Европейската служба за борба с измамите също беше представена със свои служители.

Основните цели на международната конференция бяха очертаването на проблемите, които държавите срещат в дейностите, свързани с предотвратяването и разкриването на нередности и подозрения за измами, подобряването на съвместната работа във всички аспекти, касаещи борбата с нередностите и измамите с европейски средства, както и засилването на сътрудничеството между всички участващи страни.

Събитието е финансирано по проект по програма „Херкулес ІІІ“, изпълняван от Службата за борба с измамите на Република Италия (АФКОС – Италия) и подкрепен от Европейската служба за борба с измамите.

Конференцията беше открита от Главнокомандващия Guardia di Finanza генерал-лейтенант Джорджо Тоски, който представи правомощията на Финансовата полиция на Република Италия. Участниците в конференцията бяха поздравени и от генерал-майор Франческо Атарди, ръководител на АФКОС – Италия, който подчерта нуждата от засилване на транснационалното оперативното сътрудничество в борбата с измамите. В заключителната част на международния форум, обръщение към участниците отправи и председателят на Европейския парламент – г-н Антонио Таяни. 

По време на международната конференция бяха разгледани теми, свързани с междуинституционалното и международното сътрудничество в областта на борбата с измамите, законодателните промени и развитието на разследванията срещу измамите в светлината на процеса по създаване на Европейската прокуратура и други.

В програмата на конференцията бяха включени и практически панели, разпределени в отделни кръгли маси, чиито основни цели бяха обмяната на опит, информация, добри практики, оперативни дейности и методи за засилване на механизмите за разследване на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Българската делегация представи темата „Компетенциите на АФКОС – България при проверки на измами със средства на Европейския съюз“, с подтема „Българският опит в борбата с измамите. Национална стратегия за борба с измамите. Добри практики в оперативното сътрудничество с ОЛАФ“. Наред с това, служителите на дирекцията участваха активно в дискусиите и дадоха своите препоръки, свързани със спецификите на приетите национални стратегии, обмениха своя опит по отношение на изпълнението им и проведоха дискусии относно функциите, ролята и компетенциите на службите АФКОС в различните страни.