Обмяна на опит в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз между компетентните институции на Република Хърватска и Република България

По покана на АФКОС – Хърватска представители на дирекция АФКОС - МВР участваха през май 2018 г. в гр. Загреб, Република Хърватска, в международна конференция на тема: „По-нататъшно укрепване на институциите, компетентни в областта на предотвратяването, разкриването, отработването, докладването и последващите действия по установените нередности и подозрения за измама с цел защита на финансовите интереси на ЕС“, финансирана по Програма „Херкулес III”. На конференцията дирекция АФКОС представи опита си при воденето на административни разследвания и осъществяването на оперативно сътрудничество между ОЛАФ, АФКОС и съответните национални институции в Република България в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. По време на конференцията беше заявен интерес от страна на Разплащателната агенция за земеделие, рибарство и развитие на селските райони на Република Хърватска за обмяна на опит с компетентните българските власти в борбата с измамите при усвояването на средствата от Земеделските фондове.

Дирекция АФКОС, в качеството й на национална структура, която осъществява информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз и подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите и държавите-членки осъществи взаимодействие и координация с Държавен фонд „Земеделие“ за създаването на организация за провеждане на посещение в България на хърватската Разплащателна агенция за обмяна на опит в тази специфична област. От страна на представителите на Република Хърватска бяха предложени теми за дискусия, сред които: управление на нередностите при изпълнението на ЕЗФРСР; проверки на качеството при оперативния контрол с цел предотвратяване на нередности/измами; кръстосани проверки на взаимосвързани компании; конфликт на интереси; изкуствено създаване на условия за финансиране; примери за „червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск; примери за нередности и измами.

Като резултат от посочените действия в периода 24-26 октомври 2018 г. делегация в състав от десет представители на Разплащателната агенция за земеделските фондове, развитие на селските райони и рибарство, двама от Министерството на земеделието и един от Агенцията за одит на системите за внедряване на програми на Европейския съюз на Република Хърватска посети Държавен фонд „Земеделие”. В рамките на трите дни хърватската делегация беше запозната с дейността на дирекция „Противодействие на измамите“, дирекция „Технически инспекторат“ и отдел „Нередности и лоши вземания“ в Държавен фонд „Земеделие”, като бяха обсъдени направените презентации по предложените от хърватска страна теми. Служители от дирекция АФКОС участваха активно по време на посещението и оказваха съдействие на хърватските колеги. Вторият ден хърватската делегация посети два успешно реализирани проекта, финансирани с европейски средства от Земеделските фондове – спортен комплекс в гр. Долна Баня и ферма за производство на сребърна тихоокеанска сьомга в с. Долни Окол.

Постигнати бяха договорености за последващо посещение през 2019 г. на българска делегация в Република Хърватска за обмяна на опит на място с компетентните хърватски институции в областта на борбата с измамите по линия на Земеделските фондове.