РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1939 НА СЪВЕТА ОТ 12 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА