Годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, 10 – 12 декември 2018 г.

В периода 10 – 12 декември 2018 г. в гр. Сандански, обл. Благоевград, беше проведена работната среща на служителите по нередности за 2018 г. в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития, обучителни семинари, административни разследвания и проверки на място на територията на страната“, бюджетен ред I.2.1. „Разходи за провеждане на две кръгли маси“ по договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

В събитието участваха служители на дирекция АФКОС, служителите по нередности – представители на структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ, както и представител на дирекция ЦКЗ при АМС.

В програмата на събитието бяха включени теми, свързани с нередности и измами със средства от ЕСИФ, подозренията за измама като вид нередност, в кой момент нередността следва да се квалифицира като подозрение за измама. Работната среща включваше и детайлно представяне на процедурите за администриране на нередности по ЕСИФ.

Представена беше IMS, както и първоначалното и последващо докладване, корекцията на върнати уведомления. В отделен панел беше проведено и практическо занятие. Служител на дирекция АФКОС запозна участниците с AFIS Mail System – AMS, използването на AMS в процеса на докладване на нередности, както и проведе практическо занятие свързано с използването на AMS.

Последният панел на 12 декември включваше лекция на тема „Насоки на ЕК за оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите“.

В програмата на работната среща бяха отделени специални панели, посветени на дискусии по казуси, възникнали в процеса на докладване на нередности в Управляващите органи, разглеждане на конкретни случаи на нередности с фактическа сложност, представени от участниците, подходи и практики от наръчника на ОЛАФ за докладване на нередности, проблеми при използване на ИСУН.

В събитието се включиха общо 37 участници, включително и лекторите. Всички участници заявиха своята готовност за продължаване на доброто сътрудничество, както и готовността за съвместна работа с цел подобряване на механизмите по администриране и докладване на нередности.